คณะบริหาร

นายสมเกียรติ  มาลา

นายสมเกียรติ มาลา

ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่
อีเมล์
โทรศัพท์ 0892716346
กลุ่ม/ ฝ่าย คณะบริหาร
นางพรจิตร  นาคนาม
นางพรจิตร นาคนาม
ตำแหน่ง ครู
หน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย คณะบริหาร
นางวันเพ็ญ  วงศ์คำจันทร์
นางวันเพ็ญ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง ครู
หน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย คณะบริหาร
นางสาวพรพรรณ  เขียวไสว
นางสาวพรพรรณ เขียวไสว
ตำแหน่ง ครู
หน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย คณะบริหาร
นางสาวกฤษณี  สำเนากลาง
นางสาวกฤษณี สำเนากลาง
ตำแหน่ง ครู
หน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย คณะบริหาร

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์