ติดต่อเรา

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน)

๔๗/๕ ถนนทุ่งสวน ตาบลในเมือง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

อีเมล์ t2kpp@hotmail.com

โทรศัพท์ 055711387 โทรสาร 055722573

social media

ฟอร์มติดต่อโรงเรียน

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์