ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญ

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป)
เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพียงโรงเรียนเดียว คือ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดบาง) ประชาชนมากขึ้น สถานที่คับแคบ ไม่สามารถขยับขยายได้ ถ้าจะก่อสร้างต้องได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าอาวาส (พระธรรมมาฑิมุตณี) ก่อน และทางวัดก็ต้องการที่จะสร้างถาวรวัตถุเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ร.ต.ท.ปิ่น สหโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาว่า ควรแยกโรงเรียนเพื่อเตรียมรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงติดต่อกระทรวงศึกษาธิการ ของบสร้างอาคารใหม่ในที่ดินวัดทุ่งสวน ซึ่งเป็นวัดร้างแต่ไม่ห่างไกลจากชุมชนทางกระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) การดำเนินการก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๘ และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๙ โดยแบ่งนักเรียนแยกชั้นเรียนมาจากโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดบาง) พร้อมให้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน)

วิสัยทัศน์

พันธกิจ


เป้าประสงค์


© 2019 สงวนลิขสิทธิ์